ADVISOR TO CM WHILE AT URS MUBARAK SADARUDDIN BADSHAH

ADVISOR TO CHIEF MINISTER SINDH ABDUL QAYOOM SOOMRO WHILE ATTENDS URS MUBARAK OF SADARUDDIN BADSHAH AT SHRINE.